Ytterligare ett avtal klart på Vårvik

Det andra markanvisningsavtalet gällande Vårviks bostadsbyggnation har nyligen signerats och det blir det Göteborgsbaserade fastighets- och projekteringsbolaget Tapajos som åtar sig projektet. ”Vi är väldigt förväntansfulla” säger Emil Simon, ägare på Tapajos.

Tapajos har arbetat med projektering, byggnation och fastighetsförvaltning sedan 2008 och har en tydligt skandinavisk och renodlad arkitektur med lekfulla inslag och medvetna material- och energival. Jämlikt, socialt och på barnens villkor är några värden Tapajos lyfter som särskilt viktiga inspel i deras bidrag till Vårvik.

”Vi är väldigt förväntansfulla  att ta oss an en del av kvarteret på Vårvik. Ett spännande område i Trollhättan som kommer andas modernitet med fokus på klimat och social hållbarhet. Vi är smickrade och ärade att få vara en av de första ut i området och vi ska se till att det blir ett landmärke och en bra start för hela Vårvik”

Fastighetsbolaget Tapajos skriver på Vårviks andra markanvisningaavtal.

Tapajos har blivit tilldelade ett område i Vårviks sydvästra hörn, markerat med blått i bilden ovan. En mycket god placering med närhet till såväl parkeringsmöjligheter, Vårviks huvudgata och lokala kommunikationer.

Stadsdelsutvecklare, Malin Nyberg säger så här om samarbetet med Tapajos ”Det är jättekul att vi har tagit ytterligare ett beslut om Markanvisningsavtal. Tapajo har lämnat ett förslag som innebär stora ambitioner kring miljöteknik och återbruk av material. Dessutom har de stort fokus på sociala hållbarhetsaspekter såsom exempelvis bo-gemenskap och att bygga på barnens villkor. Allt det passar mycket bra in i Vårviks hållbarhetsambitioner.”


En markanvisning är en option/rätt att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med Tex AB om förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse inom en byggrätt som Tex AB äger.

Direktanvisning innebär att marken anvisas till en byggherre utan jämförelser mellan olika alternativ. Direktanvisning kan t ex användas då Tex AB önskar en viss profil inom en byggrätt eller kvarter i Vårvik, till exempel inom socialt åtagande, hållbart och klimatsmart byggande och en specifik byggherre vill åta sig detta.

Trollhättans stads dotterbolag, Trollhättan Exploatering som ansvarar för utvecklingen av nya stadsdelen Vårvik, har delat in området i olika kvarter för att enkelt kunna fördela och sälja de olika byggrätterna till exploatörer som vill vara med och utveckla Vårvik. Exploatörerna kommer i sin tur att sälja eller hyra ut bostäderna till alla blivande Vårviksbor, i enlighet med de riktlinjer som specificeras i hållbarhetsprogram såväl som gestaltningsprogram.