Vårviks unika fladdermöss

I Trollhättan har vi turen att ha stor artrikedom av Sveriges enda flygande däggdjur, fladdermusen. Här finns till exempel Dammfladdermus, Vattenfladdermus och stor Brunfladdermus. I Sverige är alla fladdermöss fridlysta men på Vårvik är det framför allt Dammfladdermusen som får står i rampljuset, eller kanske tvärt om.

Dammfladdermusen är en relativt stor, mörk brun-grå fladdermus med ett vingspann på cirka 20 till 30 centimeter. Under lång tid fanns det väldigt få individer i Sverige, samtliga i Skåne, men under de senaste 20 åren har antalet individer långsamt ökat och nådde 2018 toppnivån av 65 rapporterade iakttagelser. Trots det är arten fortsatt rödlistad i Sverige.

Anledningen till att Dammfladdermusen trivs så bra här i Trollhättan är deras jaktområden. De jagar insekter, gärna över stora sjöar och vattendrag men också över land. Här finns dessutom en rik insektpopulation, så kallad strandskog och inslag av äldre ihåliga lövträd som är en viktig boplats för fladdermöss. Att värna om och bibehålla den här typen av miljö är därför ett krav i exploateringen av Vårvik.

Dammfladdermusen eller Myotis Dasycneme på latin
Den blåa markeringen visar området i vilket Dammfladdermusen jagar.

En migrant

Dammfladdermössen migrerar mellan sina sommartillhåll och övervintringsplatser. Man kan säga att de kommer till Vårvik och semestrar på somrarna. Avstånden som de färdas har konstaterats vara upp till 300 kilometer men kan troligen vara betydligt längre än så. Det mest sannolika är att Sverige är en del av genomflyttning mellan Ryssland-Baltikum och den europeiska kontinenten.

Fladdermöss och belysning

Fladdermöss är nattaktiva djur. Detta innebär vissa restriktioner när det kommer till belysning i området, framför allt under sommarhalvåret – från april till oktober – då fladdermusen är aktiv. Anledningen är att fladdermöss på olika sätt påverkas av artificiell belysning. Starkt sken, skuggor ljuset kastar och reflektioner på till exempel vatten kan orsaka förvirring för fladdermössen. Ett belysningsprogram är därför speciellt framtaget för stadsdelen. Detta för att se till att människor och fladdermöss ska kunna leva sida vid sida så harmoniskt som möjligt.

Ett Vårvik för alla

På Vårvik är alla välkomma. Vi skapar en modern stadsdel för inbitna Trollhättebor, nyinflyttade, besökare, motionärer och för migrerande fladdermöss. Det är ett stort ansvar att vara värd åt en rödlistad art. Men tillsammans med experter, exploatörer, kollegor och alla er som på olika sätt vistas på Vårvik kan vi skapa en miljö där alla kan leva, frodas och trivas.


För oss är Dammfladdermössen en rolig och superviktig del av Vårvik. Så viktig att Vårviks alldeles egna maskot är en Dammfladdermus. Du har väl träffat Flax?

Läs mer om Flax här