Uppdaterad tidplan för inflytt på Vårvik

Det är flera faktorer som ligger till grund för beslutet att flytta fram tidplanen för bostadsbyggandet på Vårvik, vilket innebär att första inflytt sker först 2025.

De olika byggetapperna.

Överklagan på Eidars och Kraftstadens gemensamma upphandling av kvarteret Varpan/Stafettpinnen samt underjordiskt garage och indraget investeringsstöd till hyresrätter i kombination med rådande världsläge, materialbrist och den markanta ökningen av materialkostnader, är synnerligen starka faktorer som ligger till grund för beslutet att justera tidplanen.

– Vi anpassar oss efter rådande läge, för slutresultatets bästa, förklarar Kraftstaden och Trollhättans Exploaterings VD Anders Torslid.

– Att forcera fram enligt en tidsplan som baserades på helt andra förutsättningar vore oansvarigt. Enigheten samtliga parter emellan gällande detta beslut, gör att vi känner oss helt trygga med att planera om, fortsätter han.

Inflyttning sker sannolikt alltså under 2025. En tidsuppskattning baserad på den gemensamma kunskap inblandade parter besitter i nuläget. Fortsatta negativ utveckling i världen skulle i sämsta fall kunna innebära ytterligare förskjutning, men det är inget som Torslid vill sia om i nuläget. 

– Det som känns bra är att ingen av de inblandade aktörerna har hoppat av eller är missnöjda till följd av den förändrade tidplanen, förklarar Vårviks Stadsdelsutvecklingschef Malin Nyberg.

– Alla är rörande överens om att detta är det bästa alternativet i ett projekt där många moment sker i symbios med varandra.

Projekten på Vårvik som fortsätter enligt plan.

Men några av delprojekten på Vårvik rullar på enligt plan, trots omvälvande tider. Detta på grund av att de redan hunnit komma en bra bit på väg i produktionsfasen eller för att de har ett tag kvar i själva projekteringsfasen (planerandefasen) innan det är dags för de delarna som innebär praktiska åtaganden och åtkomst till bland annat byggmaterial.

  • Kulturmiljön och restaureringsarbetet av filfabriken löper på enligt plan.
  • NCC:s arbete med gatuutbyggnaden fortlöper.
  • Planering och utredningsarbetet gällande den avancerade restaureringen av Martinverket har flertalet moment kvar i sin planeringsfas.
  • Projekteringen av parkeringshuset fortsätter enligt plan.
  • Den sista kvarvarande detaljplanen för Vårvik fortsätter som planerat. (Gällande Knorrendelen av Vårvik där bland annat förskola och vård-omsorgsboende för äldre ingår.)
  • Peabs arbete med bron är långt gången i sin produktionsfas och fortlöper enligt plan.

Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund är lika övertygad som övriga parter gällande beslutet att flytta fram tidsplanen.

– Trollhättans behov av nya bostäder kvarstår och framtidstron är fortsatt stark, världsläge till trots. På detta vis behåller vi bäst våra ursprungliga, hållbara strategier om Vårvik även om de råkar bli aktuella något senare än tänkt, förklarar han.

Kontakt

VD
Anders Torslid
anders.torslid@kraftstaden.se
0704-93 66 99

Stadsdelsutvecklingschef
Malin Nyberg
malin.nyberg@kraftstaden.se
0520-52 81 74