Nu grönskar det på Vårvik

Nu när gator, torg, busshållplatser och belysning har installerats har det blivit dags att börja plantera Vårviks noga planerade grönska. Landskapsarkitekten Anna-Karin Skoog har utformat planen för grönskan på Vårvik. Enligt planen kommer 30 000 buskar, perenner och lökar att planteras för att skapa rumslighet och bidra till den biologiska mångfalden.

Nu har planteringen av nya växter kommit igång på Vårvik.
Det är en omfattande arbetsuppgift att plantera de närmare 30 000 buskar, perenner och lökar som har beställts. Uppdraget är tilldelat Essunga plantskola och det är det största uppdrag som de någonsin har haft. Utöver detta ska de nya träden som ska pryda Vårvik planteras senare. 

Planeringsarbetet för plantering av växter på Vårvik startade under hösten 2022. Artrikedom och mångfald har varit otroligt viktiga aspekter när man planerat för vilka växter som ska planteras i Vårvik. Hela 93 olika sorters perenner har valts ut. 

 Det kommer bli en mångfald av växter som är noggrant utvalda för att framhäva de olika platsernas kvaliteter och samtidigt gynna den biologiska mångfalden på Vårvik. Efter att perenner och buskar är på plats kommer träden att planteras. Det är viktigt att ersätta de nedtagna träden (läs mer i artikeln Vissa träd på Vårvik angripna av Granbarkborre) med nya som kommer bidra till att skapa rumskänsla i naturen.

Planteringar på Vårvik

Så kallade Rain gardens kommer bidra med gröna stänk över hela Vårvik.

Landskapsarkitekten berättar

Anna-Karin Skoog är landskapsarkitekt för Bjerking och hon har tillsammans med sina kollegor ansvarat för ritningar, uttryck och växtval. Det arbetet har skett i samråd med staden, NCC och framför allt Stadsträdgårdsmästaren som är den som tillsammans med sitt team, kommer att ansvara för skötseln av växtligheten framöver. 

Arkitekterna har jobbat mycket med själva rumskänslan. Det vill säga att man som besökare eller boende ska känna att man rör sig in och ut ur olika ”rum” när man vandrar omkring på Vårvik. Man har bland annat arbetat med geometri och varierande materialval, berättar Anna-Karin.

På Stridsbergstorget har vi jobbat mycket med uttrycket hos de gamla industribyggnaderna, de har fått bli styrande i hur omgivningarna runt omkring ser ut. Inte minst i valet av rött marktegel, det är ett beslut jag är väldigt nöjd med, säger hon 

Anna-Karin Skoog, landskapsarkitekt, Bjerking. Foto: Bjerking

Industribyggnaderna har även fått vara styrande i val av växter och deras utformning. På torget kommer en allé av lindar att planteras. Lindarna ska klippas i kvadratiska former för att utsikten över filfabriken inte ska blockeras av höga grenar och bladverk. I och med den kvadratiska klippningen uppstår illusionen att man sitter under ett tak, något som ytterligare förstärker rumskänslan. 

Kontraster

Om Stridsbergstorget har fått ett ganska rektangulärt uttryck är gradängen framför Martinverket dess raka motsats. Planteringarna och sittytorna på platsen har utformats med runda mjuka och organiska former som tar stor hänsyn till platsens naturliga utformning. Det står i fin kontrast till det intilliggande bergets hårda och svala känsla. 

Thyras Park kommer bli utformad som ett “rum” med en naturplantering som har en mer ängslik karaktär. I Thyras Park blir det ännu ett intryck, ett ”rum” med en mer ängslik naturplantering. Alldeles intill vattnet, med frösådd och mycket småplantor spatialt utplacerade, är det en ideal plats för Vårviks mycket uppskattade, dammfladdermöss. 

De runda formerna ger ett mjukt och organiskt intryck.

Mat till Vårviks pollinatörer

Från stadens sida har det varit viktigt att den nyplanterade växtligheten på Vårvik, gynnar den biologiska mångfalden. Att det budskapet beaktats märks i Bjerkings presentation av växter för Vårvik. Där skriver man:

“Med hjälp av växtmaterialet har vi komponerat och skapat variation för att ge olika upplevelser inom Vårvik. Var plats har fått en egen identitet. Årsvariation i form av vinterskrud, bärande buskar och blommor som erbjuder pollen samt nektar från tidig vår till sen höst.” 

För humlor och bin och andra pollinatörer är pollen och nektar livsviktig föda. Förutsättningarna är alltså goda för en rik biologisk fauna och även till viss del flora på Vårvik.

Nektar och pollen åt bina…
… grönska åt människorna.