En ny stadsdel tar form

Utbyggnaden av Vårviks offentliga ytor rullar på som planerat oberoende av bostadsutvecklingens tillfälliga uppehåll. Gator, torg, busshållskurer, belysning och dagvattenhantering har alla installerats enligt plan. Dessutom är en hel del växtlighet, cirka 30 000 plantor, planterade eller på väg att planteras.

Ovan mark

Asfaltering av både huvudgatan och gång- och cykelbanorna är klar, och de omkringliggande lokalgatorna är också klara att användas. Under 2023 kommer fortsatt asfaltering ske på sträckan närmast bron och även i kvarter Knorren i nordvästra Vårvik.

Vårviks mittpunkt Stridsbergstorget, bjuder på en bred variation av material, färger och texturer. Marktegel, gatsten, betongplattor, grus och växtbäddar samsas här. Mellan torgets svarta pelare ska linspända ljusarmaturer hängas och intill den gamla kontorsbyggnaden byggs en aktivitetsplats med Parkourtema. Just det röda teglet till marken har valts med omsorg för att det så vackert knyter an till tegelväggarna i de gamla fabriksbyggnaderna.

Stridsbergstorget med sitt, bland annat röda marktegel.

Ytskikten

Översta lagret

Markbeläggning av olika slag har alltså kommit på plats. Asfalt, marktegel, betongplattor och återvunnen kullersten varvas med mjukare inslag som trädäck, planteringslådor och corten som tillsammans skapar en dynamisk, levande och vacker miljö som speglar historia och framtid.

Marktegel i fiskbensmönster på Stridsbergstorget.

Återbrukad gatsten har lagts i parkeringsfickor och har använts som dekorativa inslag runt lyktstolpar och liknande. På flera platser runt omkring i Trollhättan har gatsten genom åren ersatts av asfalt eller andra marktäckande material, sten som då tagits till vara och sparats. I enlighet med vår hållbarhetsfilosofi har vi nu återbrukat dessa stenar på Vårvik. På grund av sina slitstarka egenskaper valdes stenen också som material i skyfallsrännorna.

Dagvatten

På Vårvik renas dagvatten genom att regnvattnet rinner av till nedsänkta planteringsgropar (växtbäddar). Dessa bäddar är uppbyggda för att kunna sakta ner stora mängder dagvatten från att nå gatunätet, samtidigt som vattnet renas från partiklar och föroreningar när det filtreras ned genom olika jord- och gruslager. Längst ned i planteringsgropen samlar en dräneringsledning upp dagvattnet och leder det vidare till dagvattennätet i gatan.

Asfalt, grus, cortenplåt och växtlighet samsas här.

Under marken – lager på lager av ledningar

Ledningar och åter ledningar har lagts ner i marken för att få undan all infrastruktur; vatten och avlopp, el, fjärrvärme, belysning, fiber och dagvatten som behöver få ha sitt utrymme på Vårvik. Ovanpå detta minutiöst planerade rutnät har det slutgiltiga ytskiktet kommit på och nu har även busskurer, lampstolpar, räcken och en lekplats installerats.

Exempel på markarbeten under jord, i genomskärning.

Under ytskikten

0,6 meter ner – el och fiber

Elkablar och fiberkablar ligger oftast i gångbanorna på cirka 0,6 meters djup tillsammans med gatubelysningskablarna. Kablarna korsar ovanför alla övriga ledningar i sina anslutningar till olika bostadskvarter.

1 meter ner – fjärrvärmerör

Ovanför VA-ledningarna ligger fjärrvärmerören. Dessa rör är alltid isolerade och brukar ligga på cirka 1 meters djup. Fjärrvärmen förser bostadshusen med energi för uppvärmning och varmvatten.

1,6 meter ner – dricksvattenledningar

Dricksvattenledningarna ligger på frostfritt djup och i Trollhättan innebär det cirka 1,6 meter under gatunivå. Dricksvattenledningarna är trycksatta och ska kunna förse alla hus och lägenheter med dricksvatten ända upp till de översta våningarna i flerbostadshusen med upp till 10 – 12 våningar. Dricksvattenledningarna löper i alla stadens gator och kan ibland behöva en tryckstegringsstation för att höja trycket.

2 meter ner – dagvattenledningar

Ovanför spillvattenledningen på cirka två meters djup ligger dagvattenledningarna, det finns en separat dagvattenledning för det renade gatudagvattnet och en separat dagvattenledning för kvartersdagvattnet. Kvartersdagvatten avser regn som faller inom kvartersmark på tak och innergårdar. Dagvattenledningarna löper i alla stadens gator och mynnar slutligen ut i Göta Älv.

2,5 till 3 meter ner – spillvattenledningar

Underst, oftast på två och en halv till tre meters djup ligger spillvattenledningen dit alla bostadskvarterens avlopp är kopplade. Spillvattennätet löper i alla stadens gator som ofta är sammanlänkade med spillvattenpumpsstationer som lyfter och pumpar spillvattnet vidare till stadens reningsverk.

Snabbfakta saneringen

  • Saneringen påbörjades 2019 och höll på till 2021
  • 170 000 ton jordmassor grävdes bort under arbetet
  • Det krävdes 10 000 lastbilslass för att frakta bort massorna
  • 10 000 meter vattenledning, 3 400 meter fjärrvärmeledningar, 14 700 meter elledningar.
Bild på sanering i Martinverket

Bland avfallet hittades bl.a rostiga sågklingor, krossat glas, gamla slipstenar och en fortfarande tillsluten gasflaska som fick hanteras av experter.

Gömda skatter