En hållbar stadsdel – på pappret, under byggnadsprocessen och i realiteten

Vårvik är en helt ny stadsdel i Trollhättan som växer fram på historisk mark, väster om älven men alldeles nära centrum. Vårvik förbereds för att bli en välkomnande, trygg och grön stadsdel som tydligt manifesterar Trollhättans fokus på hållbarhet.

På Vårvik innebär det här fokuset bland annat ett särskilt framtaget hållbarhetsprogram. Programmet har tre övergripande mål som har tagits fram för att fungera som rättesnören i alla beslut som fattas och alla processer som genomförs. Vi ställer krav på både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, allt för att säkerställa att Vårvik är och förblir den där välkomnande, trygga och gröna stadsdelen som vi brinner så starkt för.

Här är de tre hållbarhetsmålen.

1 På Vårvik ska det vara lätt att göra rätt – det vill säga att välja en hållbar livsstil. Att ta cykeln, åka kollektivt, nyttja bil- och cykelpooler, hyra, dela, återbruka och återvinna – det får bli det nya normala. Att förenkla vardagslivet med smarta lösningar i hemmet och att kanske välja en kompakt bostad med delade utrymmen eller en bostad som kan förändras efter behov. Här kommer det finns plats för ett gott, hälsosamt och hållbart liv.

2 Genom att mäta och jämföra miljö- och klimatbelastning kan vi bygga mera klimatsmart. Nu finns verktyg för klimatberäkningar, som omfattar både bygg- och driftskedet som vi använder oss av vid markanvisningar. Genom att ställa krav och använda miljö- och klimatbelastning som bedömningsgrund tar vi oss tillsammans med våra partners successivt närmare de nationella hållbarhetsmålen. På samma sätt skapar vi väl fungerande ekosystemtjänster (biologisk mångfald, klimatanpassning, sociala värden och ljudkvalitet) genom att ställa krav på en viss grönytefaktor.

3 På Vårvik tycker vi att olika är bra, därför välkomnar vi många olika målgrupper. Det innebär stora utmaningar för oss att bygga för människor med helt olika förutsättningar och önskemål. Vi måste skapa utrymme för olika boendeformer (hyresrätter och bostadsrätter, äganderätter och byggemenskaper), men också bygga i olika prisklasser. Både små kompakta lägenheter och stora rymliga lägenheter. Vi behöver tänka nytt på många sätt. Dessutom behöver vi skapa tillitsfrämjande närmiljöer, med trygga platser för social gemenskap och rekreation, för såväl boende som övriga trollhättebor.

Dagvattensystemet på Vårvik, Raingardens blir det första i sitt slag i Trollhättan.

Torget på Vårvik ska vara en öppen och inbjudande plats för såväl Vårviksbor som besökare.