Dags att göra plats för parkering och gator på Vårvik

En dunge bestående av sly och träd, belägen mellan Vänersborgsvägen och tidigare infart till Stridsberg, blir platsen för det blivande parkeringsdäcket på Vårvik. Däcket kommer också agera bullerskydd mellan trafiken och övriga Vårvik.

Med start vecka 49 börjar Skogssällskapet rensa det ovan beskrivna området från träd och sly till fördel för ett p-däck som är planerat att byggas direkt i anslutning mot Vänersborgsvägen. Däcket, som blir Vårviks största parkeringsplats, ska också agera bullerskydd mellan trafiken på Vänersborgsvägen och övriga Vårvik. Parkeringsytan är planerad att rymma cirka 450 parkeringsplatser. Det finns flera fördelar med att samla den största delen av områdets parkerade bilar på en och samma yta. Till exempel ökar framkomligheten för utryckningsfordon, ljudmiljön lugnas och trafiksituationen blir tryggare för oskyddade trafikanter.

Bodetablering, materialupplag och annat som tillhör områdets byggnation kommer att inhysas på ytan fram till dess att byggnationen av parkeringsytan börjar. Den specifika ytan i fråga är i nuläget outnyttjad då den ligger inklämd mellan Vänersborgsvägen och tidigare infartsväg till Stridsberg. Aktuell yta är markerad i rött på bilden.  

Det rödmarkerade området på bilden kommer tas bort.
Det rödmarkerade området kommer bli Vårviks främsta parkeringsbyggnad som dessutom agera bullerskydd.
Blåmarkerat område är ytan som ska förberedas för kommande byggnation inledningsvis.